Giới thiệu

Memory – Ký ức là máy chủ đầu tiên của MU Asean với thể loại MU Reset & hệ thống Dynamic EXP ở x25.

Thông tin máy chủ

Phiên bản:Season 16
Thể loại:Reset
Experience:x25
Drop:40%
Max Stats:32767
Max Level:400
Max Master Level:800

Trạng thái

Giai đoạn:Open
Tình trạng:Đang hoạt động
Ranking:Xem chi tiết

RESET - SEASON 16

Giới thiệu

Ruins – là máy chủ được vận hành theo lối chơi non reset (mu không reset) quen thuộc với người chơi.

Thông tin máy chủ

Phiên bản:Season 16
Thể loại:No Reset
Experience:x3
Drop:40%
Max Stats:…..
Max Level:400
Max Master Level:800

Trạng thái

Giai đoạn:Open
Tình trạng:Đang hoạt động
Ranking:Xem chi tiết

NON RESET - SEASON 16

Giới thiệu

Legend – là máy chủ Mu non reset season 6.3 được nhóm phát triển MU Đông Nam Á vận hành.

Thông tin máy chủ

Phiên bản:Season 6.3
Thể loại:No Reset
Experience:x3
Drop:40%
Max Stats:….
Max Level:400
Max Master Level:200

Trạng thái

Giai đoạn:Alpha Test
Tình trạng:Đang hoạt động
Ranking:Xem chi tiết

NON RESET - SEASON 6.3