Giới thiệu

Empire’s War – là máy chủ Mu non reset season 16 mới OPEN được nhóm phát triển MU Đông Nam Á vận hành.

Thông tin máy chủ

Phiên bản:Season 16 
Thể loại:No Reset
Experience:x5 dynamic
Drop:30%
Max Stats:….
Max Level:400
Max Master Level:900

Trạng thái

Giai đoạn:Open
Tình trạng:Đang hoạt động
Ranking:Xem chi tiết

NON RESET - SEASON 16

Giới thiệu

Memory – Ký ức là máy chủ đầu tiên của MU Asean với thể loại MU Reset & hệ thống Dynamic EXP ở x25.

Thông tin máy chủ

Phiên bản:Season 16
Thể loại:Reset
Experience:x25
Drop:40%
Max Stats:32767
Max Level:400
Max Master Level:900

Trạng thái

Giai đoạn:Open
Tình trạng:Đang hoạt động
Ranking:Xem chi tiết

RESET - SEASON 16