ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng việc truy cập và sử dụng https://muasean.com/ hoặc các subdomain có dạng *.muasean.com (Gọi tắt “Trang web”) và các dịch vụ liên kết (Gọi tắt “Các dịch vụ”) thuộc về MU Asean Online – King’s War, bạn (Gọi tắt “Người dùng”) đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chi phối việc Người dùng sử dụng bất kỳ các khu vực của Trang web và các dịch vụ liên kết như được nêu dưới đây.

SỬ DỤNG TRANG WEB

Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của Trang web cũng như các Dịch vụ không được sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào trừ khi được cho phép rõ ràng MU Asean Online – King’s War. MU Asean Online – King’s War có quyền từ chối dịch vụ theo quyết định của mình, không giới hạn, nếu MU Asean Online – King’s War tin tưởng rằng hành vi của Người dùng vi phạm luật hiện hành hoặc có hại cho lợi ích của MU Asean Online – King’s War, những người dùng khác của Trang web và Dịch vụ hoặc các liên kết của nó.

TÀI KHOẢN CỦA TRANG WEB

Bạn có thể đăng ký tài khoản và mật khẩu thông thường cho dịch vụ miễn phí. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động trong tài khoản của bạn, tài khoản được liên kết và mật khẩu. Trang web KHÔNG chịu trách nhiệm về truy cập trái phép vào tài khoản của bạn và mọi mất mát các vật phẩm ảo liên quan đến tài khoản đó.

TRUY CẬP VÀO TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ

MU Asean Online – King’s War cung cấp quyền truy cập miễn phí và không giới hạn vào Trang web và các Dịch vụ.

ĐĂNG KÝ

MU Asean Online – King’s War không chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bất kỳ Nội dung đệ trình nào và không được bảo mật hoặc ủy thác sự hiểu biết hoặc mối quan hệ được thiết lập bởi sự tiếp nhận của Trang web hoặc chấp nhận bất kỳ nội dung gửi nào. Tất cả đệ trình trở thành tài sản độc quyền của Trang web và các liên kết của nó. Trang web và các liên kết của nó có thể sử dụng bất kỳ trình nào mà không bị hạn chế và Người dùng sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào.

XÁC MINH

NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ ĐƯỢC YÊU CẦU HIỂU VỀ THỦ TỤC XÁC MINH BAO GỒM VÀ KHÔNG GIỚI HẠN KHI NỘP THÔNG TIN VÀ / HOẶC TÀI LIỆU CẦN THIẾT ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH PHÁP LÝ CỦA BẤT KỲ KHOẢN TRẢ TIỀN HOẶC TIỀN NÀO NÊN CHÚNG TÔI XEM BẤT KỲ TRẠNG THÁI THANH TOÁN HOẶC TẶNG NGAY. CÁC TÀI KHOẢN ĐANG CÓ THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐƯỢC BỎ LỠ CHO ĐẾN KHI BỊ MẤT THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH. THÔNG TIN ĐÃ NỘP CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾT LỘ CHO NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN TRONG TÀI SẢN CỦA CHÚNG TÔI TÁC DỤNG PHÒNG NGỪA CÁC KHOẢN THANH TOÁN / TẶNG KÈM KHÔNG HỢP LỆ. THÔNG TIN BẮT BUỘC PHẢI NỘP BỞI MẪU EMAIL / FAX / TRỰC TUYẾN VÀ CÓ THỂ BAO GỒM VIỆC XÁC NHẬN NHẬN DẠNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Nội dung của bên thứ ba

Cũng không MU Asean Online – King’s War, cũng như các chi nhánh của nó, cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên tương ứng của họ, hoặc đại lý, hay bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ Nhà cung cấp / Chi nhánh nào hoặc bất kỳ Người dùng nào khác của Trang web và Dịch vụ, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ nội dung nào cũng như khả năng bán được hoặc tính phù hợp của nó đối với bất kỳ mục đích cụ thể nào. Trong một số trường hợp, nội dung có sẵn thông qua Trang web có thể đại diện cho các ý kiến và đánh giá của Nhà cung cấp / Chi nhánh hoặc Người dùng. MU Asean Online – King’s War và các chi nhánh của nó không xác nhận và sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra trên Trang web và Dịch vụ của bất kỳ ai khác ngoài được phép MU Asean Online – King’s Warnhân viên. Trong mọi trường hợp sẽ không MU Asean Online – King’s War, Hoặc của nó các chi nhánh, hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý tương ứng của họ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào, thiệt hại hoặc tác hại gây ra bởi sự phụ thuộc của Người dùng vào thông tin thu được thông qua Trang web và Dịch vụ. Nó là trách nhiệm của Người dùng trong việc đánh giá thông tin, ý kiến, lời khuyên hoặc Nội dung khác có sẵn thông qua trang web này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

Người dùng đồng ý rằng việc sử dụng Trang web và Dịch vụ là rủi ro duy nhất của Người dùng. Cũng không MU Asean Online – King’s War, cũng không phải của nó các chi nhánh, cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý tương ứng của họ, nội dung của bên thứ ba nhà cung cấp, người bán, nhà tài trợ, người cấp phép hoặc tương tự (gọi chung là “Nhà cung cấp”), đảm bảo rằng Trang web và Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; họ cũng không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang web và các Dịch vụ, hoặc về độ chính xác, độ tin cậy hoặc đơn vị tiền tệ của bất kỳ nội dung thông tin, dịch vụ hoặc hàng hóa nào được cung cấp qua Trang web này. TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP BỞI MU Asean Online – King’s War TRÊN MỘT CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ”. TRANG WEB KHÔNG CÓ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI VIỆC VẬN HÀNH TRANG WEB, THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM BAO GỒM TRÊN TRANG WEB NÀY. TRANG WEB ĐẦY ĐỦ CÓ THỂ CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý CỦA KHẢ NĂNG LẬP TỨC VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. MU Asean Online – King’s WarSẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO HÌNH THÀNH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ, VÔ CÙNG VÀ HẬU QUẢ. Trong mọi trường hợp sẽ không MU Asean Online – King’s War hoặc bất kỳ bên nào khác tham gia vào việc tạo, sản xuất hoặc phân phối Trang web và Dịch vụ phải chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp, các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web và các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Người dùng tin cậy vào bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web hoặc do nhầm lẫn, thiếu sót, gián đoạn, xóa tệp hoặc email, lỗi, lỗi, vi rút, sự chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải, hoặc bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, dù có hay không do hành vi của Chúa, lỗi liên lạc, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép vào Trang web hồ sơ, chương trình hoặc dịch vụ. Người dùng theo đây thừa nhận rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn về trách nhiệm pháp lý sẽ áp dụng cho tất cả nội dung, hàng hóa và dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và Dịch vụ. Ở các tiểu bang không cho phép loại trừ giới hạn hoặc giới hạn trách nhiệm do hậu quả hoặc thiệt hại ngẫu nhiên, Người dùng đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý trong các trạng thái như vậy sẽ được giới hạn ở mức tối đa được luật hiện hành cho phép.

DANH SÁCH TRÌNH DUYỆT

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để nâng cao trải nghiệm Người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn cài đặt trình duyệt web của họ từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, hãy lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động bình thường.

Cookie là các tệp nhỏ được áp dụng cho trình duyệt Internet của bạn để theo dõi các chuyển động trong các trang web. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie đến thông tin cá nhân. Cookie liên kết đến thông tin về những mặt hàng bạn có được chọn để mua tại cửa hàng của chúng tôi, các trang bạn đã xem hoặc các trò chơi bạn đã chơi. Thông tin này là được sử dụng để theo dõi giỏ hàng của bạn và đảm bảo rằng bạn không nhìn thấy cùng một quảng cáo lặp đi lặp lại, chẳng hạn. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp nội dung cụ thể mà bạn quan tâm và để giám sát việc sử dụng trang web hoặc trò chơi. Chúng tôi và các bên thứ ba thu thập thông tin về trò chơi nào được chơi, thời gian chơi trò chơi đó và quảng cáo hoặc liên kết nào được nhấp vào. Một số trang web của chúng tôi sử dụng một công ty quảng cáo bên ngoài để hiển thị quảng cáo. Những quảng cáo này chứa cookie. Cookie nhận được với quảng cáo biểu ngữ được áp dụng bởi các công ty quảng cáo của chúng tôi, và MU Asean Online – King’s War không làm có quyền truy cập vào thông tin này. Hầu hết các trình duyệt được tự động đặt để chấp nhận cookie bất cứ khi nào bạn truy cập trang mạng. Bạn có thể tắt cookie hoặc đặt trình duyệt của bạn để cảnh báo bạn khi cookie được gửi. Tuy nhiên một số các khu vực của trang web của chúng tôi sẽ không hoạt động bình thường nếu bạn làm như vậy. Bạn có thể đặt trình duyệt web của mình để cảnh báo bạn về cố gắng đặt cookie trên máy tính của bạn hoặc giới hạn loại cookie bạn cho phép. Để biết thêm thông tin liên quan đến cách tắt cookie của bạn, vui lòng truy cập hệ thống hỗ trợ đặt vé của chúng tôi.

Nếu bạn tắt cookie, bạn có thể mất một số tính năng và chức năng khi chơi trò chơi của chúng tôi, như cookie là cần thiết để theo dõi và nâng cao các hoạt động trò chơi của bạn. Xin lưu ý rằng các công ty cung cấp quảng cáo trong trò chơi của chúng tôi hoặc trên các trang web của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác, và những thực hành tuân theo các chính sách riêng của họ. Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của MU Asean Online – King’s War chỉ và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

CHẤM DỨT DỊCH VỤ

MU Asean Online – King’s War bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, đình chỉ, giới hạn hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ và các Dịch vụ bất kỳ lúc nào. MU Asean Online – King’s War có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt bất kỳ quyền truy cập nào của Người dùng vào tất cả hoặc một phần của Trang web và Dịch vụ, mà không cần thông báo, cho bất kỳ hành vi nào MU Asean Online – King’s War, theo ý mình, tin rằng vi phạm các điều khoản và điều kiện.

NHÌN NHẬN

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web và các Dịch vụ, NGƯỜI DÙNG ĐỒNG Ý CHỊU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BAO GỒM KHUYẾN CÁO. MU Asean Online – King’s War có quyền thực hiện các thay đổi đối với Trang web và các điều khoản này và điều kiện, bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm, bất cứ lúc nào. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY HOẶC KHÔNG HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ, BIỆN PHÁP DUY NHẤT VÀ ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN LÀ TỪ CHỐI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

CAM KẾT BẢO MẬT

Một số thông tin người dùng được thu thập thông qua việc sử dụng trang web này được tự động lưu trữ để tham khảo. Chúng tôi theo dõi thông tin đó để thực hiện nghiên cứu nội bộ về sở thích và hành vi nhân khẩu học của người dùng của chúng tôi và để hiểu rõ hơn, bảo vệ và phục vụ cộng đồng người dùng của chúng tôi. Thanh toán hoặc bất kỳ thông tin tài chính nào khác là KHÔNG BAO GIỜ được gửi, tiết lộ hoặc lưu trữ trên Trang web và bị ràng buộc với các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bảo mật của các đối tác và / hoặc nhà xử lý thanh toán tương ứng của chúng tôi. Thông tin người dùng cơ bản (chẳng hạn như địa chỉ IP, nhật ký cho sử dụng giao diện trang web và quản lý tài khoản) có thể được tiết lộ cho các đối tác của chúng tôi trong nỗ lực chung để chống lại các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn. MU Asean Online – King’s Warnỗ lực đáng kể để bảo vệ..