MU ASEAN - CỘNG ĐỒNG MU RESET & NON RESET

Cộng đồng Mu Online Đông Nam Á

Events

Version: Season 16
Experience: x25 Dynamic
Max Stats: 32767
Max Level: 400
Max Master Level: 400
Majertic Master : 500

2 Cụm máy chủ ĐANG hoạt động

Giới thiệu

Non Reset - Season 16

Empire’s War – Cuộc chiến đế chế là máy chủ MỚI NHẤT với thể loại MU NON Reset & hệ thống Dynamic EXP, chạy trên nền tảng Season 16 mới nhất.

Trạng thái

Giai đoạn:OPEN 01/7/2021
Tình trạng:ONLINE
Ranking:Xem chi tiết

MU RESET - SEASON 16

Giới thiệu

Non Reset - Season 16

Memory – Ký ức là máy chủ đầu tiên của MU Asean với thể loại MU Reset & hệ thống Dynamic EXP ở x25, chạy trên nền tảng Season 16 mới nhất.

Trạng thái

Giai đoạn:OPENING
Tình trạng:ONLINE
Ranking:Xem chi tiết

MU NON RESET - SEASON 16

Video

MU Asean - MU Online Season 16, Mu Reset chuẩn Webzen