GUIDE LIBRARY

Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop sự kiện truyền thống cũng như sự kiện mới đã được liệt kê phía dưới bài viết này

I. [LOW BOSS]

1. Gorgon, Ice Queen, Balrog, Zaikan, Hydra, Red Dragon, Death King

Cấu hình cho các Low Boss: Gorgon, Ice Queen, Balrog, Zaikan, Hydra, Red Dragon, Death King là hoàn toàn giống nhau, chi tiết theo bảng sau:
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Item in Box Kundun 4-5Full set0 – 4randyesyes
Rare Item Ticket 1Item0 – 0
TOL 2%Item0 – 0
Elemental Rune 1xItem0 – 0
Ancient ItemsFull set0 – 0randyes
x4 JewelsItem0 – 0
BoL Low 50% x2Item0 – 0
BoL Middle 100% x2Item0 – 0
300 EarringItem0 – 0yes

II. [MID BOSS]

1. Ghost Balrog

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Ancient ItemsFull set0 – 0randyesyes
Condor FlameItem0 – 0
Attack Fenrir (7D)Item0 – 0yes
TibettonItem0 – 0
BOL 50% x5Item0 – 0
BOL 100% x3Item0 – 0
Talisman of Luck 2%Item0 – 0
Elemental Talisman of Luck 2%Item0 – 0
Talisman of Ascencion I (50% EXP – 1D)Item0 – 0
Seed Capsule x5Random5 – 5
10x random JewelItem0 – 0
Elemental Rune x3Item0 – 0

2. Phantom Erohim

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Ancient ItemsFull Set0 – 0randyesyes
Condor FlameItem0 – 0
Attack Fenrir (7D)Item0 – 0yes
TibettonItem0 – 0
BOL 50% x3Item0 – 0
BOL 100% x3Item0 – 0
Talisman of Luck 2%Item0 – 0
Elemental Talisman of Luck 2%Item0 – 0
Talisman of Ascencion I (50% EXP – 1D)Item0 – 0
Seed Capsule x5Random5 – 5
10x random JewelItem0 – 0

3. Dark Kundun

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Sealed Stone ShardItem0 – 0
Condor FlameItem0 – 0
Condor FeatherItem0 – 0
Attack Fenrir (7D)Item0 – 0yes
TibettonItem0 – 0
BOL 50% x10Item0 – 0
BOL 100% x5Item0 – 0
Talisman of ChaosItem0 – 0
Elemental Talisman of ChaosItem0 – 0
Talisman of Ascencion I (50% EXP – 1D)Item0 – 0
Talisman of Ascencion II (100% EXP – 1D)Item0 – 0
Seed Capsule x5Random5 – 5
20x random JewelItem0 – 0
Jewel of LuckItem0 – 0

4. Elite Medusa

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Darkangel AnvilItem0 – 0
Condor FlameItem0 – 0
Condor FeatherItem0 – 0
Attack Fenrir (7D)Item0 – 0yes
TibettonItem0 – 0
BOL 50% x10Item0 – 0
BOL 100% x5Item0 – 0
Talisman of ChaosItem0 – 0
Elemental Talisman of ChaosItem0 – 0
Talisman of Ascencion I (50% EXP – 1D)Item0 – 0
Talisman of Ascencion II (100% EXP – 1D)Item0 – 0
Seed Capsule x5Random5 – 5
30x random JewelItem0 – 0
Mysterious Stone x1Item0 – 0
Elemental Rune x3 x5 x8Item0 – 0

III. [SUPER BOSS]

1. Blood Hydra

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Golden sentence x10Item0 – 0
Holyangel SpiritItem0 – 0
Condor FeatherItem0 – 0
Sculpture (x2)Item0 – 0
Seal of Ghost HorseItem0 – 0
Seed Capsule x5 (Random)Item6 – 6
Guardian Enhanced Stone x20Item0 – 0
BOL 200% x5Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x10Item0 – 0
Jewel of Luck (2-3)Item0 – 0
Jasper NecklaceItem0 – 01 – 3 opt1 – 3 slots
Lapis Lazuli NecklaceItem0 – 01 – 3 opt1 – 3 slots
Battle Jasper NecklaceItem0 – 01 – 3 opt1 – 3 slots
Battle Lagoon NecklaceItem0 – 01 – 3 opt1 – 3 slots
Talisman of Ascencion II (100% EXP – 1D)Item0 – 0

2. Red Phoenix

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Golden sentence x10Item0 – 0
Holyangel AnvilItem0 – 0
Glory of HonorItem0 – 0
Seed Capsule x5 (Random)Item5 – 5
Mysterious Stone (2 ~ 3)Item0 – 0
Garuda FeatherItem0 – 0
Necklace of AgonyItem0 – 0yes
Solid SymbolItem0 – 0yes
Ring of UltimatumItem0 – 0yes
Ring of BlockItem0 – 0yes
Protection Ring IItem0 – 0yes
Protection Ring IIItem0 – 0yes
BOL 200% x5Item0 – 0
Talisman of ChaosItem0 – 0
Elemental Talisman of ChaosItem0 – 0
Talisman of Ascencion II (100% EXP – 1D)Item0 – 0
Jewel of SocketItem0 – 0
Jewel of Luck (2~3)Item0 – 0
4.9/5 - (29 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới