GUIDE LIBRARY

Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop sự kiện truyền thống cũng như sự kiện mới đã được liệt kê phía dưới bài viết này

Chaos Castle 1-7

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Ancient itemsFull Set0 – 0randrandyes
Jewel of Bless (x1-x5)Item0 – 0
Jewel of Life (x1-x5)Item0 – 0
Jewel of Creation (x1-x5)Item0 – 0
Elemental Talisman of LuckItem0 – 0

Chaos Castle Survivor

Gift of Henchmen (x5 drops)
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Jewel of Chaos
Gift of Knights (x5 drops)
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Ancient ItemsItem0 – 0randrandyes
Jewel of LifeItem0 – 0
Jewel of CreationItem0 – 0
Jewel of ChaosItem0 – 0
Jewel of SoulItem0 – 0
Jewel of GuardianItem0 – 0
Jewel of HarmonyItem0 – 0
Gift of High Knights (x1 drop)
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Wings of Conqueror +15 full (20 Days)Item0 – 0yesyes

Illusion Temple 1-6

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Guardian Enhanced Stone (x10)Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone (x15)Item0 – 0
Three Vacancies (x15)Item0 – 0
Elite Guardian Enchanced (x2)Item0 – 0
Elite Guardian Enchanced (x4)Item0 – 0
Talisman of Ascension II (+100% EXP – 3h)Item0 – 0
Special Brown Panda Ring (2h)Item0 – 0
Dark Transformation Ring (2h)Item0 – 0
Mastery Box (Minor)Item0 – 0
Mastery Box (Standard)Item0 – 0
Mastery Box (Greater)Item0 – 0

Double Ganger

Thông tin sự kiện Doppelganger có thẻ chưa chính xác, nhóm vận hành MU Asean sẽ cập nhật lại sau khi có thông tin thay đổi!

Silver Chest [x1 drop]
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Random Jewels (x1-x5)Item0 – 0
Silver Chest [x1 drop]
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Random Jewels (x1-x5)Item0 – 0
Gold Chest [x1 drop]
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Condor FlameItem0 – 0
Condor FeatherItem0 – 0
Horn of FenrirItem0 – 0
Talisman of Luck 5%Item0 – 0
Mastery Box (Greater)Item0 – 0
Mastery Box (Standard)Item0 – 0
Mastery Box (Minor)Item0 – 0
Rare Ticket 1 x2Item0 – 0
Jewels x5Item0 – 0
Seed Capsule x3Item0 – 0
Golden Sentence x3Item0 – 0

Imperial Guardian (Gaion)

Imperial Guardian (Statue) [x1 drop]
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Bless of Light (Low)Item0 – 0
Bless of Light (Middle)Item0 – 0
Bless of Light (Greater)Item0 – 0
JewelsItem0 – 0
Imperial Guardian (Boss) [Monday-Saturday] [x1-x2 drop]
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Accient itemsFull0 – 0
Golden Sentence x3Item0 – 0
Jewels (x5)Item0 – 0
Imperial Guardian (Boss) [Sunday] [x3 drops]
NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Accient itemsFull0 – 0
Golden Sentence x5Item0 – 0
Mysterious StoneItem0 – 0
Mastery Box (Greater)Item0 – 0
Mastery Box (Standard)Item0 – 0
Mastery Box (Minor)Item0 – 0
Steel of Heaven x2Item0 – 0

Protector of Acheron

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Talisman of Ascension I (1D)Item0 – 0
Pentagram Lvl 300Item0 – 0
Mysterious StoneItem0 – 0
Jewel of Harmony (x5)Item0 – 0

PVP Battle Fied

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Guardian Enhanced Stone (x5 – x10)Item
Elite Guardian Enhanced (x2 – x4)Item
Three Vacancies (x10)Item
3000-5000 RuudItem
        
4.8/5 - (18 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới