Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Chi tiết Drop từ các box nhận được từ các sự kiện hoặc săn boss của MU Asean cũng như sự kiện mới đã được liệt kê phía dưới bài viết này

Spider Artifact 6, 7 Box

NameTypeLevel
Artifact Enchantment Stone x1Item0 – 0
Spider Artifact Type 6Item0 – 0
Spider Artifact Type 7Item0 – 0

Spider Artifact Box

NameTypeLevel
Artifact Enchantment Stone x1Item0 – 0
Spider Artifact Type 1Item0 – 0
Spider Artifact Type 2Item0 – 0
Spider Artifact Type 3Item0 – 0
Spider Artifact Type 4Item0 – 0
Spider Artifact Type 5Item0 – 0

Harmony Jewel Box

NameTypeLevel
Jewel of Harmony x5Item0 – 0
Jewel of Harmony x10Item0 – 0
Jewel of Harmony x15Item0 – 0
Artifact Enchantment Stone x2 – x5Item0 – 0

Boss Battle Bonus Box

Khi mở Boss Battle Bonus Box chắc chắn sẽ nhận được Elemental Rune x3-5 và ngẫu nhiên một trong các vật phẩm Brilliant Orb (I),  Spider Artifact Box  x1, Uriel Feather, Enchantment Stone.

NameTypeLevel
Elemental Rune x3Item0 – 0
Elemental Rune x4Item0 – 0
Elemental Rune x5Item0 – 0
NameTypeLevel
Brilliant Orb (I)Item0 – 0
Spider Artifact Box  x2 – x5Item0 – 0
Uriel’s Feather x1 – x3Item0 – 0
Artifact Enchantment Stone x2 – x5 Item0 – 0

Guardian Capsule

NameTypeLevel
[Bound] Bless of Light (Greater) x3 – x5Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x1Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x2 – x5Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x1Item0 – 0

Elemental Capsule - Có được từ gộp bụi nguyên tố (phân giải linh thạch nhận bụi nguyên tố)

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Blessing of SpiritItem0 – 0
Fragment of Radiance slot (1)Item0 – 0
Fragment of Radiance slot (2)Item0 – 0
Fragment of Radiance slot (3)Item0 – 0
Fragment of Radiance slot (4)Item0 – 0
Elemental Rune (x3)Item0 – 0
Elemental Rune (x5)Item0 – 0
Errtel of RadianceItem0 – 0
Kundun’s Madness BladeItem0 – 0
Kundun’s Magic Spell ScrollItem0 – 0
Empire Guardians’ StrongholdItem0 – 0
Ancient Icarus ScrollItem0 – 0
Arca’s ProphecyItem0 – 0
Antonia’s SwordItem0 – 0
Kundun’s Seal ScrollItem0 – 0

Box of Kundun +1

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Pendant of LightingItem0 – 0yes
Pendant of FireItem0 – 0yes
Pendant of IceItem0 – 0yes
Pendant of WindItem0 – 0yes
Pendant of WaterItem0 – 0yes
Pendant of AbilityItem0 – 0yes
Ring of IceItem0 – 0yes
Ring of PoisonItem0 – 0yes
Ring of FireItem0 – 0yes
Ring of EarthItem0 – 0yes
Ring of WindItem0 – 0yes
Ring of MagicItem0 – 0yes
LeatherFull Set0 – 0randyes
BronzeFull Set0 – 0randyes
PadFull Set0 – 0randyes
BoneFull Set0 – 0randyes
VineFull Set0 – 0randyes
SilkFull Set0 – 0randyes
ScaleFull Set0 – 0randyes
Rune PadFull Set0 – 0randyes
Slayer Red WingFull Set0 – 0randyes
MaceItem0 – 0randyesyes
CrossbowItem0 – 0randyesyes
BowItem0 – 0randyesyes
Short BowItem0 – 0randyesyes
Skull StaffItem0 – 0randyesyes
Hand AxeItem0 – 0randyesyes
Small AxeItem0 – 0randyesyes
RapierItem0 – 0randyesyes
Short SwordItem0 – 0randyesyes
KrisItem0 – 0randyesyes
Flat Short SwordItem0 – 0randyesyes
BucklerItem0 – 0randyesyes
Horn ShieldItem0 – 0randyesyes
Small ShieldItem0 – 0randyesyes

Box of Kundun +2

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Pendant of LightingItem0 – 0yes
Pendant of FireItem0 – 0yes
Pendant of IceItem0 – 0yes
Pendant of WindItem0 – 0yes
Pendant of WaterItem0 – 0yes
Pendant of AbilityItem0 – 0yes
Ring of IceItem0 – 0yes
Ring of PoisonItem0 – 0yes
Ring of FireItem0 – 0yes
Ring of EarthItem0 – 0yes
Ring of WindItem0 – 0yes
Ring of MagicItem0 – 0yes
BrassFull Set0 – 0randyes
SphinxFull Set0 – 0randyes
WindFull Set0 – 0randyes
SpiritFull Set0 – 0randyes
Violent WindFull Set0 – 0randyes
PlateFull Set0 – 0randyes
Rune SpinkFull Set0 – 0randyes
Slayer (A)Full Set0 – 0randyes
FlailItem0 – 0randyesyes
Morning StarItem0 – 0randyesyes
Prickle LanceItem0 – 0randyesyes
Lapid LanceItem0 – 0randyesyes
Giant TridentItem0 – 0randyesyes
SpearItem0 – 0randyesyes
HalberdItem0 – 0randyesyes
Double PoleaxeItem0 – 0randyesyes
Dragon LanceItem0 – 0randyesyes
ArquebusItem0 – 0randyesyes
Battle BowItem0 – 0randyesyes
Golden CrossbowItem0 – 0randyesyes
Elven BowItem0 – 0randyesyes
Mystery StickItem0 – 0randyesyes
Angelic StaffItem0 – 0randyesyes
Elven AxeItem0 – 0randyesyes
FalchionItem0 – 0randyesyes
GladiusItem0 – 0randyesyes
TomahawkItem0 – 0randyesyes
Double AxeItem0 – 0randyesyes
Sword of AssassinItem0 – 0randyesyes
KatanaItem0 – 0randyesyes
Lapid ShieldItem0 – 0randyesyes
Large Round ShieldItem0 – 0randyesyes
Skull ShieldItem0 – 0randyesyes
Kite ShieldItem0 – 0randyesyes

Box of Kundun +3

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Pendant of LightingItem0 – 0yes
Pendant of FireItem0 – 0yes
Pendant of IceItem0 – 0yes
Pendant of WindItem0 – 0yes
Pendant of WaterItem0 – 0yes
Pendant of AbilityItem0 – 0yes
Ring of IceItem0 – 0yes
Ring of PoisonItem0 – 0yes
Ring of FireItem0 – 0yes
Ring of EarthItem0 – 0yes
Ring of WindItem0 – 0yes
Ring of MagicItem0 – 0yes
Red WingFull Set0 – 0randyes
LegendaryFull Set0 – 0randyes
DragonFull Set0 – 0randyes
GuardianFull Set0 – 0randyes
RobustFull Set0 – 0randyes
Gru hillFull Set0 – 0randyes
SacredFull Set0 – 0randyes
AdamantineFull Set0 – 0randyes
Light PlateFull Set0 – 0randyes
Storm CrowFull Set0 – 0randyes
Rune LegendaryFull Set0 – 0randyes
Slayer DemonicFull Set0 – 0randyes
Great HammerItem0 – 0randyesyes
BerdyshItem0 – 0randyesyes
Serpent SpearItem0 – 0randyesyes
Light SpearItem0 – 0randyesyes
Serpent CrossbowItem0 – 0randyesyes
Light CrossbowItem0 – 0randyesyes
Tiger BowItem0 – 0randyesyes
Violent Wind StickItem0 – 0randyesyes
Thunder StaffItem0 – 0randyesyes
Serpent StaffItem0 – 0randyesyes
Larkan AxeItem0 – 0randyesyes
Nikea AxeItem0 – 0randyesyes
Battle AxeItem0 – 0randyesyes
Double BladeItem0 – 0randyesyes
Legendary SwordItem0 – 0randyesyes
Light SaberItem0 – 0randyesyes
Sword of SalamanderItem0 – 0randyesyes
Serpent SwordItem0 – 0randyesyes
BladeItem0 – 0randyesyes
Plate ShieldItem0 – 0randyesyes
Spiked ShieldItem0 – 0randyesyes
Dragon Slayer ShieldItem0 – 0randyesyes
Elven ShieldItem0 – 0randyesyes

Box of Kundun +4

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
AshcrowFull Set0 – 0randyes
EclipseFull Set0 – 0randyes
IrisFull Set0 – 0randyes
ValiantFull Set0 – 0randyes
Dark SteelFull Set0 – 0randyes
AncientFull Set0 – 0randyes
Sacred FireFull Set0 – 0randyes
PrincieFull Set0 – 0randyes
GloriousFull Set0 – 0randyes
Battle ScepterItem0 – 0randyesyes
Crystal Morning StarItem0 – 0randyesyes
Alacran LanceItem0 – 0randyesyes
Conmocion LanceItem0 – 0randyesyes
Bill of BalrogItem0 – 0randyesyes
Great ScytheItem0 – 0randyesyes
Combat QuiverItem0 – 0randyesyes
Bluewing CrossbowItem0 – 0randyesyes
Silver BowItem0 – 0randyesyes
Book of LagleItem0 – 0randyesyes
Book of NeilItem0 – 0randyesyes
Book of ShamutItem0 – 0randyesyes
Red Wing StickItem0 – 0randyesyes
Legendary StaffItem0 – 0randyesyes
Gorgon StaffItem0 – 0randyesyes
Crescent AxeItem0 – 0randyesyes
Sacred GloveItem0 – 0randyesyes
Giant SwordItem0 – 0randyesyes
Lighting SwordItem0 – 0randyesyes
Heliacal SwordItem0 – 0randyesyes
Alacran ShieldItem0 – 0randyesyes
Legendary ShieldItem0 – 0randyesyes
Bronze ShieldItem0 – 0randyesyes
Serpent ShieldItem0 – 0randyesyes
Tower ShieldItem0 – 0randyesyes
Dacia Short SwordItem0 – 0randyesyes

Box of Kundun +5

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Storm JahadFull Set0 – 0randyes
FrereFull Set0 – 0randyes
Thunder HawkFull Set0 – 0randyes
Holy SpiritFull Set0 – 0randyes
Grand SoulFull Set0 – 0randyes
Dark PhoenixFull Set0 – 0randyes
Black DragonFull Set0 – 0randyes
GloriousFull Set0 – 0randyes
AncientFull Set0 – 0randyes
PrincieFull Set0 – 0randyes
Lord ScepterItem0 – 0randyesyes
Great ScepterItem0 – 0randyesyes
Master ScepterItem0 – 0randyesyes
Elemental MaceItem0 – 0randyesyes
Chaos Dragon AxeItem0 – 0randyesyes
Crystal SwordItem0 – 0randyesyes
Vis LanceItem0 – 0randyesyes
Pluma LanceItem0 – 0randyesyes
Dragon SpearItem0 – 0randyesyes
Celestial BowItem0 – 0randyesyes
Saint CrossbowItem0 – 0randyesyes
Aquagold CrossbowItem0 – 0randyesyes
Chaos Nature BowItem0 – 0randyesyes
Ancient StickItem0 – 0randyesyes
Dragon Soul StaffItem0 – 0randyesyes
Staff of DestructionItem0 – 0randyesyes
Chaos Lighting StaffItem0 – 0randyesyes
Staff of ResurrectionItem0 – 0randyesyes
Holy Storm ClawsItem0 – 0randyesyes
Rune BladeItem0 – 0randyesyes
Thunder BladeItem0 – 0randyesyes
Frere Magic GunItem0 – 0randyesyes
Dark BreakerItem0 – 0randyesyes
Sword of DestructionItem0 – 0randyesyes
Pluma ShieldItem0 – 0randyesyes
Cross ShieldItem0 – 0randyesyes
Elemental ShieldItem0 – 0randyesyes
Grand Soul ShieldItem0 – 0randyesyes
Dragon ShieldItem0 – 0randyesyes
Cookery Short SwordItem0 – 0randyesyes

Silver Medal

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Jewel of BlessItem0 – 0
Jewel of SoulItem0 – 0
Jewel of ChaosItem0 – 0
LeatherFull Set0 – 4rand
BronzeFull Set0 – 4rand
ScaleFull Set0 – 4rand
PadFull Set0 – 4rand
BoneFull Set0 – 4rand
SphinxFull Set0 – 4rand
VineFull Set0 – 4rand
SilkFull Set0 – 4rand
WindFull Set0 – 4rand
Storm CrowFull Set0 – 4rand
Light PlateFull Set0 – 4rand
Violent WindFull Set0 – 4rand
Sacred FireFull Set0 – 4rand
RobustFull Set0 – 4rand
Slayer Red WingFull Set0 – 4rand
Rune PadFull Set0 – 4rand
BucklerItem0 – 4randyes
Small ShieldItem0 – 4randyes
Horn ShieldItem0 – 4randyes
KrisItem0 – 4randyes
RapierItem0 – 4randyes
KatanaItem0 – 4randyes
BladeItem0 – 4randyes
Small AxeItem0 – 4randyes
Double AxeItem0 – 4randyes
TomahawkItem0 – 4randyes
Elven AxeItem0 – 4randyes
MaceItem0 – 4randyes
SpearItem0 – 4randyes
Dragon LanceItem0 – 4randyes
Giant TridentItem0 – 4randyes
Double PoleaxeItem0 – 4randyes
Light CrossbowItem0 – 4randyes
ArquebusItem0 – 4randyes
CrossbowItem0 – 4randyes
Battle BowItem0 – 4randyes
Elven BowItem0 – 4randyes
Skull StaffItem0 – 4randyes
Angelic StaffItem0 – 4randyes
Serpent StaffItem0 – 4randyes
Large Round ShieldItem0 – 4randyes
Skull ShieldItem0 – 4randyes
Kite ShieldItem0 – 4randyes
Elven ShieldItem0 – 4randyes
Morning StarItem0 – 4randyes
FlailItem0 – 4randyes
Great HammerItem0 – 4randyes
Larkan AxeItem0 – 4randyes
Nikea AxeItem0 – 4randyes
Battle AxeItem0 – 4randyes
Serpent SpearItem0 – 4randyes
Serpent SwordItem0 – 4randyes
Sword of SalamanderItem0 – 4randyes
Legendary SwordItem0 – 4randyes
Heliacal SwordItem0 – 4randyes
Double BladeItem0 – 4randyes
Lighting SwordItem0 – 4randyes
Giant SwordItem0 – 4randyes
Silver BowItem0 – 4randyes
Tiger BowItem0 – 4randyes
Aquagold CrossbowItem0 – 4randyes
Bluewing CrossbowItem0 – 4randyes
Serpent CrossbowItem0 – 4randyes
Legendary StaffItem0 – 4randyes
Gorgon StaffItem0 – 4randyes
Thunder StaffItem0 – 4randyes
Mystery StickItem0 – 4randyes
Battle ScepterItem0 – 4randyes
Master ScepterItem0 – 4randyes
Violent Wind StickItem0 – 4randyes
Sacred GloveItem0 – 4randyes
Book of ShamutItem0 – 4randyes
Book of NeilItem0 – 4randyes
Red Wing StickItem0 – 4randyes
Lapid LanceItem0 – 4randyes
Prickle LanceItem0 – 4randyes
Flat Short SwordItem0 – 4randyes
Alacran LanceItem0 – 4randyes
Elemental Rune MaceItem0 – 4randyes
Dacia Short SwordItem0 – 4randyes

Gold Medal

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Jewel of BlessItem0 – 0
Jewel of SoulItem0 – 0
Jewel of ChaosItem0 – 0
LegendaryFull Set0 – 4rand
Grand SoulFull Set0 – 4rand
DragonFull Set0 – 4rand
Black DragonFull Set0 – 4rand
GuardianFull Set0 – 4rand
Holy SpiritFull Set0 – 4rand
Thunder HawkFull Set0 – 4rand
AdamantineFull Set0 – 4rand
Dark SteelFull Set0 – 4rand
Red WingFull Set0 – 4rand
AncientFull Set0 – 4rand
Storm JahadFull Set0 – 4rand
Gru hillFull Set0 – 4rand
PrincieFull Set0 – 4rand
Rune LegendaryFull Set0 – 4rand
KanazFull Set0 – 4rand
SlayerFull Set0 – 4rand
Slayer DemonicFull Set0 – 4rand
Plate ShieldItem0 – 4randyes
Spiked ShieldItem0 – 4randyes
Dragon Slayer ShieldItem0 – 4randyes
Elemental ShieldItem0 – 4randyes
Bill of BalrogItem0 – 4randyes
Crystal SwordItem0 – 4randyes
Crystal Morning StarItem0 – 4randyes
Chaos Dragon AxeItem0 – 4randyes
Crescent AxeItem0 – 4randyes
Staff of ResurrectionItem0 – 4randyes
Chaos Lighting StaffItem0 – 4randyes
Chaos Nature BowItem0 – 4randyes
Saint CrossbowItem0 – 4randyes
Aquagold CrossbowItem0 – 4randyes
Master ScepterItem0 – 4randyes
Red Wing StickItem0 – 4randyes
Book of NeilItem0 – 4randyes
Book of LagleItem0 – 4randyes
Alacran LanceItem0 – 4randyes
Conmocion LanceItem0 – 4randyes
Dacia Short SwordItem0 – 4randyes
Cookery Short SwordItem0 – 4randyes

Silver Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Accient SetFull0 – 0randrandrand
Jewels (x1)Item0 – 0
Master EXP 5Item0 – 0randrandyes

Golden Box

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
Accient SetFull0 – 0randrandrand
JewelItem0 – 0
Master EXP 5Item0 – 0
Master EXP 6Item0 – 0

Mastery Box (Minor)

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
RuudSpecial0 – 0300-500
Jewels (x1)Item0 – 0
Bless of Light (Low)Item0 – 0
Bless of Light (Mid)Item0 – 0

Mastery Box (Standard)

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
RuudSpecial0 – 0500-700
Jewels (x1)Item0 – 0
Bless of Light (Low)Item0 – 0
Bless of Light (Mid)Item0 – 0

Mastery Box (Greater)

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud
RuudSpecial0 – 0800-1000
Bless of Light (Low)Item0 – 0
Bless of Light (Mid)Item0 – 0
Bless of Light (Greater)Item0 – 0
Jewels (x1)Item0 – 0

Guardian Capsule

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocketRuud

Guardian Upgrade Stone

Item0 – 0
Elite Guardian Upgrade StoneItem0 – 0
Guardian Elite Option Conversion FragmentItem0 – 02-5
Bless of Light (Greater)Item0 – 02-5
4.8/5 - (19 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới