Thông báo đã cập nhật tỷ lệ nâng cấp đá đỏ

  • Tỷ lệ nâng cấp đá đỏ đã hiển thị số lượng đúng
  • UPDATE: Tất cả máy chủ đều đã cập nhật tỷ lệ đúng!

MU Asean trân trọng thông báo để Mutizens được biết!


Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới