Thông báo đã cập nhật tỷ lệ nâng cấp đá đỏ

  • Tỷ lệ nâng cấp đá đỏ đã hiển thị số lượng đúng
  • UPDATE: Tất cả máy chủ đều đã cập nhật tỷ lệ đúng!

MU Asean trân trọng thông báo để Mutizens được biết!

5/5 - (2 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới