Giới thiệu drop

MU Asean đã tiến hành cải thiện và làm mới toàn bộ hệ thống Drop để đảm bảo phù hợp lối chơi mới – Hunt 2 Win.

Khi tham gia sự kiện Arca War, người chơi giết chết người chơi khác hoặc đánh quái vật sẽ có xác suất nhận được Trophies of Battle, sử dụng huy hiệu này đến gặp NPC Lesnar để quy đổi sẽ có xác suất nhận được các vật phẩm theo số lượng quy đổi được liệt kê bên dưới:

1-10 Trophies of Battle

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Rune x2Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x2Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x1Item0 – 0
Golden Sentence x1Item0 – 0
Bless of Light (Greater) x2Item0 – 0
Pandora Pick (15 durability)Item0 – 0
Steel of Heaven x1Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x5Item0 – 0
Sealed Stone Shard x1Item0 – 0

11-20 Trophies of Battle

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Rune x3Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x3Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x2Item0 – 0
Golden Sentence x2Item0 – 0
Bless of Light (Greater) x2Item0 – 0
Pandora Pick (30 durability)Item0 – 0
Steel of Heaven x2Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x10Item0 – 0
Sealed Stone Shard x1Item0 – 0

21-30 Trophies of Battle

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Rune x4Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x4Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x3Item0 – 0
Golden Sentence x3Item0 – 0
Bless of Light (Greater) x4Item0 – 0
Pandora Pick (45 durability)Item0 – 0
Steel of Heaven x3Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x15Item0 – 0
Sealed Stone Shard x1Item0 – 0

31-40 Trophies of Battle

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Rune x5Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x5Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x4Item0 – 0
Golden Sentence x5Item0 – 0
Bless of Light (Greater) x6Item0 – 0
Pandora Pick (60 durability)Item0 – 0
Steel of Heaven x4Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x20Item0 – 0
Sealed Stone Shard x1Item0 – 0

41-50 Trophies of Battle

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Rune x6Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x10Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x5Item0 – 0
Golden Sentence x7Item0 – 0
Bless of Light (Greater) x8Item0 – 0
Pandora Pick (75 durability)Item0 – 0
Steel of Heaven x5Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x25Item0 – 0
Sealed Stone Shard x1Item0 – 0

51-60 Trophies of Battle

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Rune x7Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x12Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x6Item0 – 0
Golden Sentence x9Item0 – 0
Bless of Light (Greater) x10Item0 – 0
Pandora Pick (90 durability)Item0 – 0
Steel of Heaven x6Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x30Item0 – 0
Sealed Stone Shard x1Item0 – 0

61-70 Trophies of Battle

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Rune x8Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x14Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x7Item0 – 0
Golden Sentence x11Item0 – 0
Bless of Light (Greater) x12Item0 – 0
Pandora Pick (105 durability)Item0 – 0
Steel of Heaven x7Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x35Item0 – 0
Sealed Stone Shard x1Item0 – 0

71-80 Trophies of Battle

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Rune x9Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x16Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x8Item0 – 0
Golden Sentence x13Item0 – 0
Bless of Light (Greater) x14Item0 – 0
Pandora Pick (120 durability)Item0 – 0
Steel of Heaven x8Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x40Item0 – 0
Sealed Stone Shard x1Item0 – 0

81-90 Trophies of Battle

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Rune x10Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x18Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x9Item0 – 0
Golden Sentence x15Item0 – 0
Bless of Light (Greater) x16Item0 – 0
Pandora Pick (135 durability)Item0 – 0
Steel of Heaven x9Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x45Item0 – 0
Sealed Stone Shard x1Item0 – 0

91-100 Trophies of Battle

NameTypeLevelLuckSkillExcellentAncientSocket
Elemental Rune x15Item0 – 0
Guardian Enhanced Stone x20Item0 – 0
Elite Guardian Enhanced x10Item0 – 0
Golden Sentence x20Item0 – 0
Bless of Light (Greater) x20Item0 – 0
Pandora Pick (150 durability)Item0 – 0
Steel of Heaven x10Item0 – 0
Guardian Elite Opt Change Pcs x50Item0 – 0
Sealed Stone Shard x1Item0 – 0
4.8/5 - (17 bình chọn)

Gia nhập cộng đồng MU Asean qua các kênh chính thức

Bài viết mới